Skill stacking

Skill stacking tarkoittaa eri taitojen yhdistämistä. Skill stacking on siis enemmän, kun osiensa (taitojen) summa, sillä taidot tukevat toisiaan ja luovat erilaisia näkökulmia ja toimintatapoja tehtäviin. Toimiva skill stacking tekee työntekijästä erityisen kyvykkään ja taitavan omalla alallaan ja näin ollen tärkeän ja arvokkaan työntekijän. Skill stacking on siis taitojen ja toivottujen ominaisuuksien yhdistämistä. Esimerkki skill stackingista lavasterakennuksessa voisi olla työntekijä, joka on taitava suunnittelussa, projektien hallinnassa sekä 3d suunnittelussa. Nämä taidot yhdistettynä, tekisivät henkilöstä tarvittaessa taitavan esittelemään asiakkaalle työsuunnitelmia, aikatauluja, budjetteja, sekä visualisoimaan tarkkoja ja realistisia työsuunnitelmia kolmiulotteisena. Edellä mainittujen taitojen hallitseminen ja pinoaminen tekisi henkilöstä taitavan työnsuunnittelijan.

Itselleni skill stacking on ollut tätä ennen vieras käsite. Tiedän omaavani monia taitoja mutta taitojen pinoaminen ajatuksen tasolla ei ole tullut vastaan elämässäni. Toki normaalielämässä taidot alkavat joissain tapauksissa tukemaan toisiaan, mutta varsinaista ajatustyötä en ole asian suhteen tehnyt aikaisemmin. Miettiessäni asiaa omassa opiskelussani, hyviä pinottuja taitoja voisi olla esimerkiksi materiaalien tuntemus yhdistettynä suunnittelutaitoon ja luovuuteen. Myös hyvä kielitaito yhdistettynä materiaalien tuntemukseen, hyvään suunnittelukykyyn ja rakennustaitoon, voisi avata työmahdollisuuksia ulkomaille. Lavasterakennuksessa monenlaiset taidot ovat tärkeitä ja aionkin vastaisuudessa miettiä enemmän taitojeni yhdistämistä toisiaan tukevalla tavalla.

Pohdintaa ammatillisista vahvuuksistani ja heikkouksistani.

Lavasterakennus on erittäin monipuolinen ala ja näin ollen siinä on hyödyksi monet erilaiset taidot. Lavasteita rakennetaan monista eri materiaaleista ja monin erilaisin työtavoin.

Lavasterakennuksessa tärkeitä taitoja ja vahvuuksia ovat mm.

-Tekninen tietämys: lavasterakennus vaatii teknistä tietämystä ja taitoa. Lavasteiden tulee olla sopivia tarkoitukseensa, jotta lavasteet kestävät käytön ja kuljetuksen, sekä ovat turvallisia käyttäjilleen kaikissa elinkaarensa vaiheissa. Tämä saavutetaan tarkoitukseen parhaiten soveltuvilla materiaaleilla, sekä rakennustekniikoilla.

Henkilökohtaisesti arvioisin oman tietämykseni kyseisellä osa-alueella hyväksi. Tietämykseni rakennustekniikoista ja lavasterakennuksessa käytettävistä koneista ja työkaluista oli jo opiskelun aloittaessani kohtalaisen hyvällä tasolla, osittain johtuen jo ennen koulutuksen alkua oppimistani työtavoista ja koneiden käytöstä. Osittain tietämykseni on kertynyt edellisessä työpaikassani ja osittain yksityiselämässäni, esim. omakotitalon omistajana.

Lavasterakennuksessa käytetään paljon eri materiaaleja ja aineita. Näistä esim. maalit, puu ja metalli ovat itselleni melko tuttuja jo ennestään, mutta opiskeluissa on tullut vastaan paljon materiaaleja, jotka ovat uusia tuttavuuksia. Tällaisia materiaaleja ovat mm. Plastoliini, savi, erilaiset eristemateriaalit ja liimat. Itselleni jotkut lavasterakennuksessa vastaan tulleista materiaaleista ovat suhteellisen tuntemattomia, mutta opastuksen, käyttöohjeiden, käyttöturvallisuustiedotteiden ja mm. netistä löytyvien ohjeiden ja vinkkien avulla minulle uudetkin materiaalit ja aineet ovat tulleet tutummiksi ja helpommiksi käyttää.

-Luovuus, mielikuvitus ja ongelmanratkaisukyky. Edellä mainitut ovat lavasterakennuksessa mielestäni oleellisen tärkeitä, etenkin suunnitteluvaiheessa. Myös monissa työvaiheissa joudutaan usein soveltamaan työtapoja, jotka vaativat erikoistyökalujen ja menetelmien keksimistä ja kehittelyä. Myös materiaalien suhteen, usein tarvitaan luovuutta ja kekseliäisyyttä. Monia työvaiheita voidaan toteuttaa erilaisin konein ja erilaisista materiaaleista. Vaatiikin työkokemusta ja materiaaleiden tuntemusta, jotta tarkoitukseen sopivimmat materiaalit ja rakennustekniikat saavutetaan.

Itselläni luovuus ja mielikuvitus lienevät hyvää perustasoa, mutta erityisesti ongelmanratkaisukyky on mielestäni edellä mainituista selkeä vahvuuteni. Ongelmanratkaisukykyä olen käyttänyt työssä ja harrastuksissani huomattavasti jo ennen lavasterakennus-opintojani mm. dronejen rakentamisessa ja erikoisemmissa valokuvaustekniikoissa.

-Visuaalinen taito. Lavasterakennuksessa visuaalisuus on erittäin oleellista. Lavasteiden tulee näyttää käyttötarkoitukseensa sopivilta. Lavasteita esityksissä käytettäessä, esim. teattereissa ja elokuvissa, lavasteen tulee olla oikean näköinen oikealta etäisyydeltä, kuten yleisöstä katsomossa ja kameroilta elokuvissa jne. Lavasteita rakennettaessa on tarpeetonta ja yleensä myös kustannustehotonta, tehdä lavasteet liian yksityiskohtaiseksi ja näyttäviksi väärältä etäisyydeltä, tai esim. takapuolelta, jotka eivät valmiissa tuotannossa näy. On siis tärkeää, että visuaalinen ilme on oikea oikeassa paikassa. Huomioitavaa on myös, että lavasteiden yksityiskohtaisuus ja realismi, tulee suunnitella käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi tv-tuotannoissa yleensä vaaditaan realistisempia lavasteita, kuin esimerkiksi lasten näytelmissä tai kesäteattereissa.

Lavasteiden oikeanlaisen visuaalisuuden hahmottamiseen ja sopivaan yksityiskohtaisuuteen, tarvitaan kokemusta alalta. Oletettavasti itseni lisäksi muillakin alaa aloittavilla, tulee usein vastaan tilanne, jossa lavasteista valmistetaan tarpeettoman yksityiskohtaisia, tai keskitytään liiaksi seikkoihin, jotka eivät ole oleellisia lavasteen lopullisessa käyttötarkoituksessa. Liiallinen tarpeettomiin yksityiskohtiin keskittyminen lisää työaikaa ja materiaalien menekkiä, eikä näin ollen ole kustannustehokasta.

-Suunnittelu ja käsityötaidot. Lavasterakennuksessa, kuten muillakin käsityöaloilla, suunnittelu ja käsityötaidot ovat luonnollisesti oleellisia. Hyvin suunniteltu ja valmisteltu tuote on nopeampi ja tehokkaampi valmistaa ja oikeiden käsityötaitojen osaaminen valmistuksessa, vähentää virheiden ja näin ollen työhön käytetyn ajan ja materiaalien määrää. Tästä seuraa se, että tuote on edullisempi valmistaa.

Itselläni suunnittelutaito ei ole vahvin osa-alue ja vaatii vielä harjoitusta. Sen sijaan käsityötaidot ovat mielestäni hyvällä tasolla.

-Projektinhallinta. Projektinhallinta on myös lavasteita rakennettaessa työelämässä, tärkeä taito, jotta tilatut lavasteet saadaan valmistettua ja toimitettua sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Lavasteiden rakennus on usein kallista ja niiden käyttöikä on lyhyt. Nämä ovat asioita, jotka pitää huomioida lavasteita suunniteltaessa, materiaalivalinnoissa, budjetoinnissa ja aikataulutettaessa. Näiden tulee olla kunnossa ja sujuvaa, jotta projektinhallinta on toimivaa.

Projektinhallinta on edellä mainittujen osa-alueiden summa. Materiaalivalinnat, budjetointi menekki laskelmineen ja aikataulutus ovat asioita, jotka usein vaativat opiskelua ja työkokemusta selkeentyäkseen. Vapaa-ajalla en ole edellä mainittuja taitoja ole isommin joutunut käyttämään, mutta opiskelujen edistyessä on asiaan tullut uutta tietämystä ja näkökulmaa.

-Yhteistyö. Lavasterakennuksessa tehdään usein yhteistyötä useiden henkilöiden kanssa. On siis tärkeää, että työntekijät tietävät työnsä yksityiskohdat tarkasti ja ovat myös perillä muiden tekijöiden osa-alueista lavasteita rakennettaessa. Näin yhteistyö on joustavaa ja saumatonta ja lopputulos on halutunlainen.

Itse tekisin työni mieluiten yksin, mutta osaan tarvittaessa toimia myös ryhmässä tarvittavalla tavalla.

Tälläinen Lauri mä oon

“Sovittelija”-persoonallisuus

Sovittelijat ovat todellisia idealisteja ja pyrkivät aina löytämään edes jotain hyvää pahimmistakin ihmisistä tai ikävimmistäkin tapahtumista ja tekemään asioita aikaisempaa paremmin. He saattavat vaikuttaa rauhallisilta, varautuneilta ja jopa ujoilta, ja heillä on sisäinen liekki ja intohimoa, joka loistaa heistä. Sovittelijoita on väestöstä vain 4 prosenttia, minkä vuoksi heillä on suuri riski tulla väärinymmärretyiksi. Mutta kun he löytävät saman mielisiä ihmisiä, joiden kanssa he voivat viettää aikaa, he kokevat sisäistä rauhaa, joka on heille todellinen ilon ja inspiraation lähde.

Sovittelijoita ohjaavat periaatteet pikemminkin kuin logiikka, innostus tai käytännöllisyys. Sovittelijoiden tekemistä määrittävät kunnia, kauneus, moraalisuus ja hyveellisyys sekä aikomuksen puhdas olemus, eivät palkkio ja rangaistus. Sovittelijan ominaisuuden omaavat persoonat ovat ylpeitä tästä ominaisuudestaan, ja on syytäkin, mutta kaikki eivät ymmärrä sovittelijoiden tunteiden taustalla piilevää motivaatiota, mikä voi johtaa eristäytymiseen.

Ei kaikki kiiltävä kultaa lie, vaeltaja ei eksy jokainen, ei vahvalta vanhuus voimia vie, syviin juuriin ei ulotu pakkanen .J. R. R. TOLKIEN

Me tiedämme, keitä me olemme, mutta emme, mitä me voisimme olla

Parhaimmillaan sovittelijat voivat näiden ominaisuuksien avulla kommunikoida syvällisesti muiden kanssa, kielikuvin ja vertauksin, ja jakaa ajatuksiaan symbolien avulla. Tämän intuitiivisen kommunikaatiotavan vahvuus soveltuu hyvin luoviin töihin, minkä vuoksi ei liene yllättävää, että monet kuuluisat sovittelijat ovat runoilijoita, kirjailijoita ja näyttelijöitä. Sovittelijoille on tärkeää tiedostaa itsensä ja oma paikkansa maailmassa, ja he tutkivatkin kyseisiä ajatuksia ja projisoivat itseään töidensä kautta.

Sovittelijoilla on kyky itseilmaisuun, joka paljastaa heidän kauneutensa ja salaisuutensa vertauskuvien ja fiktiivisten hahmojen kautta.

Sovittelijoiden kyky käyttää kieltä ei rajoitu äidinkieleen. Heitä pidetään lahjakkaina myös toisen, jos kolmannenkin kielen oppimisessa. Kyky kommunikoida sopii hyvin yhteen myös sovittelijoiden sopusoinnun tarpeen kanssa ja auttaa sovittelijoita pääsemään eteenpäin, kun oma kutsumus on löytynyt.

Kuuntele monia, mutta puhu vain valituille

Toisin kuten sosiaalisemmat persoonallisuustyypit, sovittelijat keskittävät huomionsa vain muutamiin ihmisiin tai yhteen hyödylliseen asiaan. Jos he yrittävät ylläpitää liian suurta verkostoa, heidän energiansa kuluu loppuun, ja he voivat jopa masentua ja musertua maailman pahuudesta, jota he eivät kykene korjaamaan. Tämä on ikävää nähtävää sovittelijoiden ystäville, jotka ovat mieltyneitä sovittelijoiden positiiviseen tapaan tarkastella asioita.

Jos sovittelijat eivät ole varuillaan, he voivat kadottaa itsensä etsiessään hyvyyttä ja laiminlyödä jokapäiväisistä asioista huolehtimisen. Sovittelijat vaipuvat usein syviin ajatuksiinsa ja nauttivat hypoteettisesta ja filosofisesta pohdinnasta enemmän kuin yksikään toinen persoonallisuustyyppi. Sovittelijat voivat helposti menettää otteensa ja vetäytyä omaan kuoreensa, ja heidän saamisensa takaisin tähän maailmaan saattaa vaatia ystäviltä tai kumppanilta paljon energiaa.

Onneksi kuten kevään kukkaset, myös sovittelijoiden kiintymys, luovuus, epäitsekkyys ja idealismi palaavat aina takaisin ja palkitsee heidän rakkaansa, jos ei logiikallaan ja hyödyllisyydellään, niin maailmankuvalla, joka herättää myötätuntoa, lempeyttä ja kauneutta kaikkialla.


Mielipiteeni testin tuloksista:

Testin tulos oli mielestäni kohtalaisen osuva ja toisaalta osittain aivan päin mäntyä. Analysoin alla testituloksia.


-He (“Sovittelijat”) saattavat vaikuttaa rauhallisilta, varautuneilta ja jopa ujoilta, ja heillä on sisäinen liekki ja intohimoa, joka loistaa heistä. Sovittelijoita on väestöstä vain 4 prosenttia, minkä vuoksi heillä on suuri riski tulla väärinymmärretyiksi”.

Olen samaa mieltä edellä olevan kohdan kanssa, mutta haluan tarkentaa seuraavaa osuutta: “sisäisen liekki” roihuaa erilaisella voimakkuudella, riippuen intohimon kohteesta ja kiinnostavuudesta. Joskus liekki roihuaa todella voimallisesti, jopa hallitsemattomana, kun taas mielenkiinnoltaan vähäiset asiat saavat liekin vain kytemään ja usein myös sammumaan.


-Kun he (“Sovittelijat”) löytävät saman mielisiä ihmisiä, joiden kanssa he voivat viettää aikaa, he kokevat sisäistä rauhaa, joka on heille todellinen ilon ja inspiraation lähde.

Ehdottomasti samaa mieltä. Lisäisin vielä että, yksikin vääränlainen henkilö porukassa, saattaa helposti kääntää asian päälaelleen.


-Sovittelijoita ohjaavat periaatteet pikemminkin kuin logiikka, innostus tai käytännöllisyys.

Enimmäkseen samaa mieltä. Väittäisin kuitenkin omalla kohdallani innostuksen olevan tärkeä tekijä asioiden eteenpäin viemisessä.


-Sovittelijoiden tekemistä määrittävät kunnia, kauneus, moraalisuus ja hyveellisyys sekä aikomuksen puhdas olemus, eivät palkkio ja rangaistus.

Osittain samaa mieltä, joskin moraalisuus ja hyveellisyys saattavat olla joustavia tietyissä tilanteissa.


-Parhaimmillaan sovittelijat voivat näiden ominaisuuksien avulla kommunikoida syvällisesti muiden kanssa, kielikuvin ja vertauksin, ja jakaa ajatuksiaan symbolien avulla.

Samaa mieltä, mutta haluan tarkentaa että edellä mainittu harvoin toteutuu täysin erilaisen luonteenlaadun omaavien kanssa.


-Tämän (edellinen kappale) intuitiivisen kommunikaatiotavan vahvuus soveltuu hyvin luoviin töihin, minkä vuoksi ei liene yllättävää, että monet kuuluisat sovittelijat ovat runoilijoita, kirjailijoita ja näyttelijöitä.

Täysin samaa mieltä.


-Toisin kuten sosiaalisemmat persoonallisuustyypit, sovittelijat keskittävät huomionsa vain muutamiin ihmisiin tai yhteen hyödylliseen asiaan. Jos he yrittävät ylläpitää liian suurta verkostoa, heidän energiansa kuluu loppuun, ja he voivat jopa masentua ja musertua maailman pahuudesta, jota he eivät kykene korjaamaan.

Ehdottomasti samaa mieltä.


-Sovittelijat vaipuvat usein syviin ajatuksiinsa ja nauttivat hypoteettisesta ja filosofisesta pohdinnasta enemmän kuin yksikään toinen persoonallisuustyyppi. Sovittelijat voivat helposti menettää otteensa ja vetäytyä omaan kuoreensa, ja heidän saamisensa takaisin tähän maailmaan saattaa vaatia ystäviltä tai kumppanilta paljon energiaa.

Taaskin samaa mieltä. Ensimmäisen kohdan “liekin” jostain syystä sammuttua, sen uudelleen sytyttäminen on usein hyvin haastavaa, tai jopa mahdotonta.


-Onneksi kuten kevään kukkaset, myös sovittelijoiden kiintymys, luovuus, epäitsekkyys ja idealismi palaavat aina takaisin ja palkitsee heidän rakkaansa, jos ei logiikallaan ja hyödyllisyydellään, niin maailmankuvalla, joka herättää myötätuntoa, lempeyttä ja kauneutta kaikkialla.

Jälleen samaa mieltä, mutta haluan painottaa edellistä kohtaa. “Liekin” sammuttua, on helpompi sytyttää uusi liekki ja siirtyä seuraavaan asiaan, kun yrittää sytyttää vanha liekki uudestaan.


Lisäksi testituloksissa oli joitain väittämiä joita en osaa analysoida oikeiksi tai vääriksi.


Edellä mainitut luonteenpiirteet ja ominaisuudet osoittavat mielestäni että nykyinen alavalintani on oikea. Testituloksen painottama luovuus, kyky itseilmaisuun, sekä keskittyminen muutamiin ihmisiin tai yhteen hyödylliseen asiaan, sopivat huomattavasti paremmin luovaan alaan, eli tässä tapauksessa lavasterakennukseen, kuin esimerkiksi aikaisempaan alaani, joka oli tehdastyö. Myöskin aikaisemmin mainittu “liekin roihuaminen” voidaan saavuttaa vain luovalla, mielenkiintoisella ja vaihtelevalla alalla. Liekin ylläpitäminen on äärimmäisen vaikeaa tai jopa mahdotonta, jos työ ei anna mahdollisuutta toteuttaa itseään luovasti sekä anna sopivasti pähkinöitä purtavaksi ongelman ratkaisun saralla, eikä näin ollen pidä “sovittelija luonnetta” palkitsevaa mielenkiintoa yllä.