Pohdintaa ammatillisista vahvuuksistani ja heikkouksistani.

Lavasterakennus on erittäin monipuolinen ala ja näin ollen siinä on hyödyksi monet erilaiset taidot. Lavasteita rakennetaan monista eri materiaaleista ja monin erilaisin työtavoin.

Lavasterakennuksessa tärkeitä taitoja ja vahvuuksia ovat mm.

-Tekninen tietämys: lavasterakennus vaatii teknistä tietämystä ja taitoa. Lavasteiden tulee olla sopivia tarkoitukseensa, jotta lavasteet kestävät käytön ja kuljetuksen, sekä ovat turvallisia käyttäjilleen kaikissa elinkaarensa vaiheissa. Tämä saavutetaan tarkoitukseen parhaiten soveltuvilla materiaaleilla, sekä rakennustekniikoilla.

Henkilökohtaisesti arvioisin oman tietämykseni kyseisellä osa-alueella hyväksi. Tietämykseni rakennustekniikoista ja lavasterakennuksessa käytettävistä koneista ja työkaluista oli jo opiskelun aloittaessani kohtalaisen hyvällä tasolla, osittain johtuen jo ennen koulutuksen alkua oppimistani työtavoista ja koneiden käytöstä. Osittain tietämykseni on kertynyt edellisessä työpaikassani ja osittain yksityiselämässäni, esim. omakotitalon omistajana.

Lavasterakennuksessa käytetään paljon eri materiaaleja ja aineita. Näistä esim. maalit, puu ja metalli ovat itselleni melko tuttuja jo ennestään, mutta opiskeluissa on tullut vastaan paljon materiaaleja, jotka ovat uusia tuttavuuksia. Tällaisia materiaaleja ovat mm. Plastoliini, savi, erilaiset eristemateriaalit ja liimat. Itselleni jotkut lavasterakennuksessa vastaan tulleista materiaaleista ovat suhteellisen tuntemattomia, mutta opastuksen, käyttöohjeiden, käyttöturvallisuustiedotteiden ja mm. netistä löytyvien ohjeiden ja vinkkien avulla minulle uudetkin materiaalit ja aineet ovat tulleet tutummiksi ja helpommiksi käyttää.

-Luovuus, mielikuvitus ja ongelmanratkaisukyky. Edellä mainitut ovat lavasterakennuksessa mielestäni oleellisen tärkeitä, etenkin suunnitteluvaiheessa. Myös monissa työvaiheissa joudutaan usein soveltamaan työtapoja, jotka vaativat erikoistyökalujen ja menetelmien keksimistä ja kehittelyä. Myös materiaalien suhteen, usein tarvitaan luovuutta ja kekseliäisyyttä. Monia työvaiheita voidaan toteuttaa erilaisin konein ja erilaisista materiaaleista. Vaatiikin työkokemusta ja materiaaleiden tuntemusta, jotta tarkoitukseen sopivimmat materiaalit ja rakennustekniikat saavutetaan.

Itselläni luovuus ja mielikuvitus lienevät hyvää perustasoa, mutta erityisesti ongelmanratkaisukyky on mielestäni edellä mainituista selkeä vahvuuteni. Ongelmanratkaisukykyä olen käyttänyt työssä ja harrastuksissani huomattavasti jo ennen lavasterakennus-opintojani mm. dronejen rakentamisessa ja erikoisemmissa valokuvaustekniikoissa.

-Visuaalinen taito. Lavasterakennuksessa visuaalisuus on erittäin oleellista. Lavasteiden tulee näyttää käyttötarkoitukseensa sopivilta. Lavasteita esityksissä käytettäessä, esim. teattereissa ja elokuvissa, lavasteen tulee olla oikean näköinen oikealta etäisyydeltä, kuten yleisöstä katsomossa ja kameroilta elokuvissa jne. Lavasteita rakennettaessa on tarpeetonta ja yleensä myös kustannustehotonta, tehdä lavasteet liian yksityiskohtaiseksi ja näyttäviksi väärältä etäisyydeltä, tai esim. takapuolelta, jotka eivät valmiissa tuotannossa näy. On siis tärkeää, että visuaalinen ilme on oikea oikeassa paikassa. Huomioitavaa on myös, että lavasteiden yksityiskohtaisuus ja realismi, tulee suunnitella käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi tv-tuotannoissa yleensä vaaditaan realistisempia lavasteita, kuin esimerkiksi lasten näytelmissä tai kesäteattereissa.

Lavasteiden oikeanlaisen visuaalisuuden hahmottamiseen ja sopivaan yksityiskohtaisuuteen, tarvitaan kokemusta alalta. Oletettavasti itseni lisäksi muillakin alaa aloittavilla, tulee usein vastaan tilanne, jossa lavasteista valmistetaan tarpeettoman yksityiskohtaisia, tai keskitytään liiaksi seikkoihin, jotka eivät ole oleellisia lavasteen lopullisessa käyttötarkoituksessa. Liiallinen tarpeettomiin yksityiskohtiin keskittyminen lisää työaikaa ja materiaalien menekkiä, eikä näin ollen ole kustannustehokasta.

-Suunnittelu ja käsityötaidot. Lavasterakennuksessa, kuten muillakin käsityöaloilla, suunnittelu ja käsityötaidot ovat luonnollisesti oleellisia. Hyvin suunniteltu ja valmisteltu tuote on nopeampi ja tehokkaampi valmistaa ja oikeiden käsityötaitojen osaaminen valmistuksessa, vähentää virheiden ja näin ollen työhön käytetyn ajan ja materiaalien määrää. Tästä seuraa se, että tuote on edullisempi valmistaa.

Itselläni suunnittelutaito ei ole vahvin osa-alue ja vaatii vielä harjoitusta. Sen sijaan käsityötaidot ovat mielestäni hyvällä tasolla.

-Projektinhallinta. Projektinhallinta on myös lavasteita rakennettaessa työelämässä, tärkeä taito, jotta tilatut lavasteet saadaan valmistettua ja toimitettua sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Lavasteiden rakennus on usein kallista ja niiden käyttöikä on lyhyt. Nämä ovat asioita, jotka pitää huomioida lavasteita suunniteltaessa, materiaalivalinnoissa, budjetoinnissa ja aikataulutettaessa. Näiden tulee olla kunnossa ja sujuvaa, jotta projektinhallinta on toimivaa.

Projektinhallinta on edellä mainittujen osa-alueiden summa. Materiaalivalinnat, budjetointi menekki laskelmineen ja aikataulutus ovat asioita, jotka usein vaativat opiskelua ja työkokemusta selkeentyäkseen. Vapaa-ajalla en ole edellä mainittuja taitoja ole isommin joutunut käyttämään, mutta opiskelujen edistyessä on asiaan tullut uutta tietämystä ja näkökulmaa.

-Yhteistyö. Lavasterakennuksessa tehdään usein yhteistyötä useiden henkilöiden kanssa. On siis tärkeää, että työntekijät tietävät työnsä yksityiskohdat tarkasti ja ovat myös perillä muiden tekijöiden osa-alueista lavasteita rakennettaessa. Näin yhteistyö on joustavaa ja saumatonta ja lopputulos on halutunlainen.

Itse tekisin työni mieluiten yksin, mutta osaan tarvittaessa toimia myös ryhmässä tarvittavalla tavalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *